O nas

      Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy powstało w dniu 26 lutego 1998 roku. Celem działalności Spółki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z określonych ustawowo zadań własnych Gminy, poprzez świadczenie usług publicznych powszechnie dostępnych – w wykonaniu obowiązku służby publicznej.

       Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy wynosi 1.190.100 złotych i dzieli się na 11.901 udziałów po 100,00 złotych każdy udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym  Przedsiębiorstwa Komunalnego posiada Gmina Moszczenica.

Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy obejmuje:

 1. produkcję i dostawę wody,
 2. odbiór i oczyszczanie ścieków,
 3. roboty remontowo – budowlane oraz działalność powierzoną dotycząca wykonywania zadań własnych gminy w zakresie dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
 4. obsługę i utrzymanie targowiska gminnego, 
 5. obsługę i utrzymanie oświetlenia ulicznego, 
 6. sprzedaż towarów. 

Usługi wodociągowe realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno-rzeczową:

 1. 5 ujęć produkujących wodę, z czego 4 ujęcia wymagają urządzeń do uzdatniania wody surowej ze względu na dużą zawartość żelaza i manganu. Niewielka ilość wody (ok. 3%) jest nabywana od Gminy Wolbórz dla miejscowości Gazomia Nowa i Gazomka. 
 2. Sieć wodociągową o długości ponad 180 km, 
 3. Sieć przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych w ilości 3500 sztuk  o łącznej długości około 70 km.


Usługi kanalizacyjne realizowane przez Spółkę oparte są o następującą bazę techniczno-rzeczową:

 1. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności max 1875 m3/db. 
 2. Przepompownie ścieków w ilości 35 sztuk oraz pompownie indywidualne w ilości 5 sztuk.
 3. Sieć kanalizacyjna o łącznej długości ponad 67 km
 4. Sieć przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 1726 sztuk o łącznej długości ponad 18 km.

Aktualności

10.03.2022

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków

      Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone Decyzją WA.RZT.070.1.336A.16.2019     Taryfowa grupa odbiorców Okres 21.11.2020 20.11.2021 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2021 20.11.2022 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2022 20.11.2023 cena  netto  zł/m3 W 1 Grupa 1. Gospodarstwa domowe. Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza     3,09     3,15     3,20 Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 W 2 Grupa 2. Gospodarstwa domowe. Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe. Woda pochodząca z dostaw zewnętrznych. KOM-WOL  Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza.       5,65         5,71       5,77 Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 W 3 Grupa 3. Pozostali odbiorcy wody Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza     3,29       3,35     3,41 Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 Ceny netto + obowiązująca stawka VAT - 8%  

 

Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Decyzją WA.RZT.070.1.336A.16.2019

    Taryfowa grupa odbiorców Okres 21.11.2020-20.11.2021 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2021-20.11.2022 cena  netto  zł/m3 Okres 21.11.2022-20.11.2023 cena  netto  zł/m3 S 1 Grupa 1. Odprowadzający ścieki bytowe. Gospodarstwa domowe. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza.     5,35       5,45       5,56   Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 S 2 Grupa 2. Odprowadzający ścieki komunalne. Pozostali dostawcy Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza.     5,67     5,78       5,90   Stawka opłaty abonamentowej   2,89   2,95   3,02 Ceny netto + obowiązująca stawka VAT - 8%Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, bez względu czy w danym okresie rozliczeniowym odbiorca/dostawca pobierał wodę lub dostarczał ścieki. Opłata abonamentowa składa się z dwóch elementów: Opłata za odczyt wodomierzy i/lub urządzeń pomiarowych Opłata za rozliczenie należności

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

S2 grupa 2

Odprowadzający ścieki komunalne. Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza. Okres rozliczeniowy: 1 m-c.

Stawka opłaty abonamentowej - na odbiorcę (punkt rozliczeniowy) w zł/m-c Zakwalifikowanie odbiorcy wody do jednej z w/w grup będzie następowało na podstawie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków zawieranej przez Przedsiębiorstwo Komunalne z odbiorcą usług, w której określa się cel na jaki będzie pobierana woda, a także miejsce poboru wody i jej pochodzenia dla Grupy 2 W2 (zakup hurtowy wody) oraz rodzaju odbieranych ścieków dla grup  1 S1 ścieki bytowe, 2 S2 ścieki komunalne.

Czytaj więcej...
Woda

13.12.2021

Zawiadomienie o braku wody

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  15.12.2021r.(środa) w godzinach 800- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

                            DASZÓWKA ul. Polna, ul. Krótka Powyższe spowodowane jest pracami instalacyjnymi na sieci wodociągowej.         

Czytaj więcej...

18.01.2022

Zawiadomienie o braku wody

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  20.01.2022r. /czwartek/ w godzinach 800- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych z ujęcia w Moszczenicy:

Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowice, Kosów, Gazomia Stara, Białkowice, Pomyków /od Moszczenicy/        

Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na terenie Stacji uzdatniania wody  w Moszczenicy ul. Dworcowa.

Czytaj więcej...

04.02.2022

Zawiadomienie o braku wody - Kolonia Raków

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  07.02.2022r. (poniedziałek) w godzinach 900- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:

Kolonia Raków

ul. Moszczenicka od nr 11, oraz ulice przyległe tj. ul. Sosnowa, ul. Słoneczna, ul. Jarzębinowa, ul. Wrzosowa, ul. Stumilowego Lasu.          Powyższe spowodowane jest pracami remontowymi na sieci wodociągowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

25.04.2022

Zawiadomienie o braku wody dnia 26-04-2022 Jarosty Daszówka

                                                                                                           Moszczenica 25.04.2022r.                                                               Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  26.04.2022r. (wtorek) w godzinach 830- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Jarosty ul. Miła nr 1-33, ul. Żeńców, ul. Ustronna

Daszówka ul. Polna, ul. Krótka        Powyższe spowodowane jest pracami instalacyjnymi na sieci wodociągowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                            Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

21.06.2022

Zmiana organizacji ruchu

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w związku z budową bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej  w Moszczenicy, od dnia 20 czerwca 2022 roku zostaje zamknięta dla ruchu ul. Dworcowa (w obrębie skrzyżowania z ul. Spacerową). Objazd prowadzony jest ul. Łódzką w Gajkowicach oraz ul. Rękorajską i ul. Główną w Kosowie. Prace powinny być zakończone do dnia 30 czerwca 2022 r. Prosimy o ostrożną jazdę. Za utrudnienia przepraszamy.Zarząd Spółki.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka