Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848) Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy: https://pk.moszczenica.eu/


Dane teleadresowe jednostki:

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Moszczenicy

ul. Kosowska 2

97-310 Moszczenica

Tel: 44 616 94 86


Data publikacji strony internetowej: 06-12-2021


Data ostatniej aktualizacji: 06-12-2021


Strona internetowa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej informacje, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo w całości zgodnie  z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Ułatwienia na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy

Strona internetowa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Moszczenicy posiada następujące ułatwienia:

• podwyższony kontrast (tło w kolorze czarnym i litery w kolorze żółtym)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

• możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie

• mapa strony

• widoczne nagłówki


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-12-03


Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Stonoga

e-mail: sylwia.stonoga@moszczenica.eu, tel.: 44 616 96 25, wew. 132


Tłumacz języka migowego

W Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. w Moszczenicy nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.


Procedura wnioskowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu i itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Procedura skargowa

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

 Budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże do samego budynku wejść można jedynie schodami.


Aktualności

Grafika przedstwaia kran

19.01.2024

Zawiadomienie o braku wody - 22 stycznia 2024 roku

Moszczenica 19.01.2024r.                                       Z A W I A D O M I E N I E   

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu

22.01.2024r. (poniedziałek) w godzinach 900- 1300  dostawa wody z sieci wodociągowej będzie odbywała się przy obniżonym ciśnieniu.

Powyższe dotyczy miejscowości:

Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Pomyków, Moszczenica ul. Kolejowa  

  

Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi na ujęciu wody w Babach – montaż filtrów zamkniętych                                                                                                                                                                                   Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...
Grafika przedstwaia kran

27.11.2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Moszczenica na okres 3 lat

Z dniem 1 grudnia 2023 roku obowiązują nowe wysokości cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej...

17.04.2023

Zawiadomienie o braku wody w dniu 18-04-2023

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.04.2023r. (wtorek) w godzinach  1000- 1330 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

Srock, Dąbrówka

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

12.12.2022

Zawiadomienie o braku wody - 13 grudnia 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  13.12.2022r. (wtorek) w godzinach 900- 1200 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Rękoraj, Sierosław, Pieńki Sierosławskie, ImielniaPowyższe spowodowane jest montażem uzbrojenia studni pomiarowych na sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy. ‘ Kierownik  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

05.12.2022

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody - 6.grudnia 2022

Z A W I A D O M I E N I EPrzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 06.12.2022r. (wtorek) w godzinach 9:00-13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:Wola Moszczenicka, Moszczenica, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Kosów, GajkowicePowyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody w Moszczenicy.Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

17.10.2022

Zawiadomienie o braku wody - 18 października 2022 roku

Z A W I A D O M I E N I E    

Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Moszczenicy  informuje, że w dniu  18.10.2022r. (wtorek) w godzinach  900- 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara.

 

Powyższe spowodowane jest pracami na sieci wodociągowej - montaż studni pomiarowej.                                                   ‘                                                                                                                                  Kierownik                                                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                      Tomasz Magacz

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka